Zaproszenie

600 lat Bliżyna

1410-2010

Szanowni Państwo!

Z wielką przyjemnością zapraszam Państwa do Gminy Bliżyn. To miejsce, gdzie życie toczy się pozornie tak samo, jak gdzie indziej. A tylko ten, kto tutaj mieszka i zawita, wie, że to miejsce szczególne.

Decydując się na krótki pobyt w naszej Gminie z pewnością zgodzą się Państwo ze stwierdzeniem, że Bliżyn to doskonała oferta dla osób szukających ciszy i spokoju na łonie natury w otoczeniu wciąż żywej kultury ludowej, życzliwych i gościnnych mieszkańców. Zapraszamy turystów. Sieć utwardzonych dróg o małym natężeniu ruchu, piękne krajobrazy i czyste powietrze to idealny teren do uprawiania turystyki rowerowej. Przemierzając szlaki turystyczne wytyczone po atrakcyjnych terenach, każdy przeżyje wiele ciekawych przygód.

Zapraszamy również inwestorów oferując koncepcje inwestowania głównie w infrastrukturę turystyczną.

Jeżeli jesteście Państwo zmęczeni gwarem wielkich miast, znudzeni wypoczynkiem w znanych kurortach, szukają kontaktu z przyrodą zapraszam do Gminy Bliżyn.

Wójt Gminy Bliżyn

Mariusz Walachnia

Aktualności

Preferencyjna sprzedaż węgla

Informujemy, że istnieje jeszcze możliwość zakupu przez mieszkańców Gminy Bliżyn węgla w cenie preferencyjnej.

Zakupu węgla po cenach preferencyjnych mogą dokonać osoby, które mają prawo do otrzymania dodatku węglowego.  Maksymalnie jedna uprawniona osoba może zakupić węgiel w ilości nie przekraczającej 3 ton. Posiadamy w sprzedaży węgiel w sortymentach: Groszek II (ekogroszek) oraz orzech. Węgiel pochodzi z polskiej kopalni KWK Janina w Libiążu.

Zainteresowanych prosimy o kontakt z Urzędem Gminy Bliżyn osobiście lub telefonicznie: 412541104, 412541800.

OGŁOSZENIE DOT. AKTUALIZACJI EWIDENCJI ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH

Obowiązek złożenia deklaracji

Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz ustawy Prawo wodne nałożyła od 1 stycznia 2023 roku na wszystkie gminy w Polsce obowiązek prowadzenia elektronicznych ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) na nieczystości ciekłe oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków. Wobec powyższego Mieszkańcy Gminy Bliżyn, których nieruchomości nie są podłączone do sieci kanalizacyjnej mają obowiązek wypełnienia druku oświadczenia o posiadanym zbiorniku bezodpływowym (szambie) lub przydomowej oczyszczalni ścieków i złożenie powyższego druku do Urzędu Gminy w Bliżynie do dnia 30 czerwca 2023 r. Powyższe oświadczenie spowodowane jest koniecznością zaktualizowania danych posiadanych przez tutejszy Urząd i dostosowania ich do aktualnych przepisów prawa. W przypadku niezłożenia oświadczenia Urząd będzie zobowiązany do samodzielnego zebrania danych (w formie kontroli na terenie Państwa posesji) w zakresie posiadanego zbiornika na nieczystości ciekłe/przydomowej oczyszczalni ścieków oraz umowy na świadczenie usług asenizacyjnych i dokumentów potwierdzających świadczenie tych usług. Druk oświadczenia jest do pobrania w Urzędzie Gminy Bliżyn pok. nr 13 lub na stronie internetowej urzędu gminy. Prosimy o dostarczenie wypełnionego i podpisanego druku oświadczenia do urzędu gminy w nieprzekraczalnym terminie do 30 czerwca 2023 r.

W celu przypomnienia obowiązków właściciela nieruchomości informuje się, że zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wszyscy właściciele nieruchomości nie podłączeni do sieci kanalizacyjnej, którzy pozbywają się z terenu swoich nieruchomości nieczystości ciekłych, są obowiązani do posiadania aktualnej umowy z przedsiębiorcom posiadającym zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Bliżyn oraz dokumentów potwierdzających świadczenie tych usług. Upoważnieni pracownicy urzędu gminy nadzorując wykonywanie obowiązków wynikających z ustawy przeprowadzają kontrolę posiadanych umów i dowodów uiszczania opłat za świadczone usługi asenizacyjne. Brak umowy lub potwierdzeń świadczenia usług będzie skutkował wszczęciem z urzędu sankcyjnego postepowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie. Nie wywiązywanie się właścicieli nieruchomości z ww. obowiązków określonych w ustawie utrzymania czystości i porządku w gminach stanowi wykroczenie, za które grozi kara grzywny. Mając na względzie powyższe właściciele, którzy nie posiadają aktualnych umów na świadczenie usług asenizacyjnych proszeni są o niezwłoczne zawarcie takiej umowy z przedsiębiorcom posiadającym zezwolenia na działanie na terenie gminy Bliżyn (wykaz przedsiębiorców zamieszczony jest na stronie internetowej BIP Urzędu gminy oraz oświadczeniu) i terminowe złożenie oświadczenia o posiadanym na swojej nieruchomości urządzeniu do gromadzenia nieczystości.

Druk oświadczenia do pobrania znajduje się tutaj 

UWAGA – PRZYWRÓCENIE OBOWIĄZKOWYCH SZKOLEŃ I BADAŃ SPRZĘTU

Główny Inspektorat Ochrony roślin i Nasiennictwa informuje, że z dniem 4 maja br. zostaje przywrócony obowiązek posiadania ważnych zaświadczeń o ukończeniu szkoleń w zakresie środków ochrony roślin oraz obowiązek badania sprzętu do stosowania środków ochrony roślin.

W dniu 3 marca br. została opublikowana ustawa z dnia 8 lutego 2023 r. o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027. (https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2023/412) której zapisy art. 145 uchylają w art. 15zzzzy: ust. 2 i 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Uchylone przepisy czasowo zawieszały ustawowe obowiązki dotyczące konieczności posiadania szkoleń z zakresu środków ochrony roślin oraz okresowego badania sprzętu do stosowania środków ochrony roślin.

Mając na uwadze powyższe uprzejmie informujemy, że w terminie dwóch miesięcy od opublikowania ustawy z dnia 8 lutego 2023 r. o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027, tj. od dnia 4 maja 2023 r. zostanie przywrócony obowiązek posiadania stosownych uprawnień, w tym szkolenia z zakresu środków ochrony roślin do:

nabywania środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych;
dokonywania zbycia środków ochrony roślin profesjonalnemu użytkownikowi;
dokonywania zbycia środków ochrony roślin nabywcy innemu, niż użytkownik profesjonalny, bez możliwości bieżącej konsultacji z osobą posiadającą kwalifikacje;
wykonywania zabiegów z zastosowaniem środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych;
świadczenia usług doradczych dotyczących metod ochrony roślin w zakresie realizacji wymagań integrowanej ochrony roślin oraz stosowania środków ochrony roślin.
Jednocześnie w tym samym terminie zostanie przywrócony obowiązek okresowego badania potwierdzającego sprawności technicznej sprzętu do stosowania środków ochrony roślin, którego badania wygasły/wygasną (przed dniem 4 maja 2023 r.) oraz dla sprzętu starszego niż 5 lat, który nie był wcześniej poddawany badaniom.

Uzupełnienie kwalifikacji oraz przeprowadzenie badania sprzętu należy wykonać w jednostkach do tego uprawnionych. Rejestry przedsiębiorców i podmiotów prowadzących działalność w zakresie:

prowadzenia szkoleń w zakresie środków ochrony roślin;
potwierdzania sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin
udostępniane są przez wojewódzkich inspektorów ochrony roślin i nasiennictwa pod adresem http://piorin.gov.pl/srodki-ochrony-roslin/rejestry/.

Sankcje karne!

Nieuzupełnienie ww. wymogów, po dniu 4 maja 2023 r. będzie podlegało karze grzywny.