KONKURS FOTOGRAFICZNY- ZDJĘCIE DO KALENDARZA GMINNEGO NA 2020 ROK

Celem konkursu jest aktywizacja mieszkańców Gminy Bliżyn w tworzeniu pozytywnego wizerunku Gminy jako miejsca ciekawego przyrodniczo, mającego wiele ciekawych miejsc i form przyrody. Zdjęcie, związane z gminą Bliżyn (przyroda, obiekt, ciekawe miejsce, itp ).

Uczestnikiem konkursu może być każda osoba dorosła oraz niepełnoletnia (za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych), która nadeśle swoje prace. Każdy z uczestników może zgłosić maksymalnie 3 zdjęcia wykonane dowolną techniką. Zdjęcia muszą być zapisane w formacie JPG i posiadać nie mniej niż 300 dpi. Dłuższy bok zdjęcia powinien mieć nie mniej niż 3000 pixeli. Zdjęcia muszą być wykonane w orientacji poziomej.

Za najlepsze zdjęcie organizator przyzna nagrodę główną w kwocie 750 zł brutto. Zgłoszenia prac należy dokonać do dnia 30 września 2019 roku do godz. 15.00

Zgłoszona praca powinna zawierać:

1. zdjęcia, zapisane w wersji cyfrowej na dowolnym nośniku, zgodne z wymogami, o których mowa w § 3 niniejszego Regulaminu konkursu (max 3),
2. wypełniony i własnoręcznie podpisany formularz zgłoszeniowy, będący załącznikiem nr 1 do Regulaminu konkursu. W sytuacji, gdy uczestnikiem konkursu nie jest osoba pełnoletnia wymagany jest podpis rodzica/opiekuna prawnego,
3. własnoręcznie podpisane oświadczenie (w sytuacji, gdy uczestnikiem konkursu nie jest osoba pełnoletnia wymagany jest podpis rodzica/opiekuna prawnego), będące załącznikiem nr 2 do Regulaminu konkursu.
Zgłoszenia należy przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Bliżyn, ul. Kościuszki 79a, 26-120 Bliżyn, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs fotograficzny” lub złożyć osobiście w punkcie podawczym Urzędu Gminy (Sekretariat pokój nr 21), również z dopiskiem „Konkurs fotograficzny”.

Planowana data ogłoszenia wyników konkursu to 15 października 2019 roku.

Regulamin konkursu 

 Załącznik nr 1

Załącznik nr 2