Aktualności

Konsultacje społeczne

 

Konsultacje społeczne strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2010-2015.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w ramach realizacji Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2010 - 2015 rozpoczęła tzw. strategiczną ocenę oddziaływania na środowisko skutków jego realizacji. Jednym z elementów składowych strategicznej oceny oddziaływania na środowisko jest sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko, czyli dokumentu, w którym stosownie do stanu współczesnej wiedzy i odpowiednich metod oceny dokonane zostanie rozpoznanie stanu środowiska na obszarze objętym Programem Budowy Dróg Krajowych na lata 2010 - 2015 oraz określenie oddziaływania przedsięwzięcia na te rozpoznane elementy środowiska z jednoczesnym przedstawieniem rozwiązań, które mają na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań wspomnianego programu.

Opracowana przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad prognoza oddziaływania na środowisko Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2010 -2015 dostępna jest w wersji elektronicznej na stronie GDDKiA pod adresem www.gddkia.gov.pl oraz w wersji drukowanej we wszystkich oddziałach GDDKiA.

Mając na uwadze duże, społeczne zainteresowanie prognozą oddziaływania niniejszego programu na środowisko oraz wymagania prawne wynikające z ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2008 nr 199 poz. 1227), GDDKiA rozpoczyna Konsultacje społeczne. Zostaną one przeprowadzone dwuetapowo.

Pierwszym etapem jest zapewnienie społeczeństwu możliwości dostępu do sporządzonych dokumentów w formie elektronicznej poprzez sieć Internet oraz w wersji drukowanej we wszystkich oddziałach GDDKiA, jak również zapewnienie możliwości przesyłania uwag. W tym celu został przygotowany na stronie GDDKiA specjalny formularz kontaktowy. Uwagi można składać również pisemnie we Centrali oraz wszystkich Oddziałach GDDKiA.

W drugim etapie, w wybranych ośrodkach miejskich w Kraju odbędą się jednodniowe spotkania w trakcie, których społeczeństwo będzie mogło zapoznać się z opracowaną dokumentacją dotycząca prognozy oddziaływania na środowisko Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2010 - 2015, a także zgłaszać uwagi lub pytania.

Harmonogram jednodniowych spotkań w ramach konsultacji społecznych przedstawia się następująco:

data

miejsce spotkania

województwa

miejsce spotkania

województwa

14.09.2010

Wrocław

Siedziba oddziału GDDKiA

ul. Powstańców Śląskich 186, 53-139 Wrocław

sala konferencyjna

dolnośląskie,

opolskie

Kraków

Siedziba oddziału GDDKiA

ul. Mogilska 25,

31-542 Kraków,

sala konferencyjna - I piętro

śląskie,

małopolskie

15.09.2010

Poznań

Urząd Wojewódzki,

Al. Niepodległości 16-18, Poznań

Sala Herbowa

wielkopolskie,

lubuskie

Sandomierz

Ratusz

ul. Rynek 1, Sandomierz

Sala Narad

świętokrzyskie,

podkarpackie

17.09.2010

Słupsk

Urząd Miasta,

Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

pomorskie,

zachodniopomorskie

Łódź

Urząd Miasta Łodzi,

ul. Piotrkowska 104,

90-926 Łódź

Duża Sala Obrad Rady Miejskiej

łódzkie

21.09.2010

Toruń

Urząd Wojewódzki -

delegatura w Toruniu
87-100 Toruń
Pl. Teatralny 2

kujawsko-pomorskie,

warmińsko-mazurskie

Biała Podlaska

Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej, l. Brzeska 41

podlaskie,

lubelskie

23.09.2010

Warszawa

Urząd Wojewódzki

pl. Bankowy 3/5, Warszawa

mazowieckie


-

od 9:00 - możliwość zadawania pytań autorom prognozy oddziaływania na środowisko

16:30 - początek spotkania konsultacyjnego, prezentacja (17:00 w Warszawie)

Przy czym na spotkaniach, które odbywać się będą w ramach konsultacji społecznych w ww. miastach, szczegółowo poruszana będzie problematyka oddziaływania Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2010 - 2015 w odniesieniu do wyżej przedstawionych obszarów. Szczegółowy scenariusz spotkań będzie dostępny na stronie internetowej GDDKiA.

Gminy partnerskie

Wilejkamiasto w obwodzie mińskim Białorusi, położone nad Wilią, stolica rejonu. Liczba mieszkańców wynosi ok. 30 tys.

Pierwsze wzmianki o miejscowości pochodzą z 1599. Wilejka otrzymała prawa miejskie w 1795. Po trzecim rozbiorze Polski znalazła się w zaborze rosyjski. W okresie międzywojennym ponownie znajdowała się w granicach Polski. W Wilejce siedziba swą miał powiat oraz wiejska gmina Wilejka. Do 17 września 1939 r. mieściło się w mieście dowództwo Pułku KOP "Wilejka" i garnizon macierzysty Batalionu KOP "Wilejka". Od września 1939 do czerwca 1941 miasto znajdowało się pod okupacją sowiecką, a później od 1941 do 1944 niemiecką. W latach 1945–1991 Wilejka należała do Białoruskiej SRR.

Samorząd Gminy Bliżyn i Administracja miasta Wilejka podpisali Umowę o współpracy w dziedzinie wzajemnego poznania warunków życia, historii, kultury, tradycji i obyczajów miasta (regionu) .

herb_wilejki

herb Wilejki

 

 

 

Gmina Grad w Słowenii  o powierzchni 37, 4 km2 , zamieszkuje 2400 osób, gęstość zaludnienia 60,4/km2.

Strona internetowa Gradu http://www.obcina-grad.si

Żupan Gminy Grad Daniel Kalamar i Wójt Gminy Bliżyn Mariusz Walachnia podpisali deklarację współpracy Gminy Bliżyn i Gminy Grad. Przedmiotem deklaracji jest:

-  współpraca  w dziedzinie kultury, sztuki, oświaty, sportu i turystyki;

- współdziałanie w zakresie bezpieczeństwa publicznego;

- wspieranie lokalnej przedsiębiorczości;

- rozwijanie kontaktów międzyludzkich:  wymiana delegacji samorządowych oraz grup młodzieży;

- wspieranie współpracy między regionalnymi organizacjami samorządowymi i pozarządowymi.

 

Iliny – wieś i gmina w północnej części Węgier, w pobliżu miasta Balassagyarmat. Miejscowość leży na obszarze Średniogórza Północnowęgierskiego, w pobliżu granicy ze Słowacją.
Powierzchnia: 6,46 km²
Liczba ludności: 185


Porozumienie współpracy zostało zawarte w dniu 28.07. 2015 r. między przedstawicielem węgierskiej Gminy Iliny burmistrzem Otto Dovicsin a Wójtem Gminy Bliżyn. Obie strony uzgodniły o współpracy w zakresie oświaty, kultury i podtrzymania tradycji ludowej i sportu.

http://iliny.hu/HU/1

 HUN Iliny COA

Sečianky – wieś na Słowacji położona w kraju bańskobystrzyckim, w powiecie Veľký Krtíš. Pierwsze wzmianki o miejscowości pochodzą z roku 1260.
Porozumienie współpracy zostało zawarte w 2014 r. między przedstawicielem słowackiej Gminy Secianky burmistrzem Jozefem Deak a Wójtem Gminy Bliżyn. Obie strony uzgodniły o współpracy w zakresie oświaty, kultury pielęgnowania tradycji i sportu
http://www.secianky.ocu.sk/

 343 secianky

 

26