Aktualności

Uwaga utrudnienia na drodze

W dniach od 18 października od godziny 7.00 do 22 października 2010 r. do godziny 19.00 planowany jest remont przejazdu kolejowego w ciągu drogi powiatowej nr 0443T Bliżyn – Ubyszów w miejscowości Bliżyn. Objazdy poprowadzone zostaną:

1. Drogą gminną nr 309006T Gostków Dolny – Gostków Górny

2. Drogą powiatową nr 0442T Gostków Górny – Gilów

3. Drogą gminną nr 309042T ul. Wąska

4. Drogą gminną nr 309058T ul. Zgodna

Konsultacje społeczne

 

Konsultacje społeczne strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2010-2015.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w ramach realizacji Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2010 - 2015 rozpoczęła tzw. strategiczną ocenę oddziaływania na środowisko skutków jego realizacji. Jednym z elementów składowych strategicznej oceny oddziaływania na środowisko jest sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko, czyli dokumentu, w którym stosownie do stanu współczesnej wiedzy i odpowiednich metod oceny dokonane zostanie rozpoznanie stanu środowiska na obszarze objętym Programem Budowy Dróg Krajowych na lata 2010 - 2015 oraz określenie oddziaływania przedsięwzięcia na te rozpoznane elementy środowiska z jednoczesnym przedstawieniem rozwiązań, które mają na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań wspomnianego programu.

Opracowana przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad prognoza oddziaływania na środowisko Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2010 -2015 dostępna jest w wersji elektronicznej na stronie GDDKiA pod adresem www.gddkia.gov.pl oraz w wersji drukowanej we wszystkich oddziałach GDDKiA.

Mając na uwadze duże, społeczne zainteresowanie prognozą oddziaływania niniejszego programu na środowisko oraz wymagania prawne wynikające z ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2008 nr 199 poz. 1227), GDDKiA rozpoczyna Konsultacje społeczne. Zostaną one przeprowadzone dwuetapowo.

Pierwszym etapem jest zapewnienie społeczeństwu możliwości dostępu do sporządzonych dokumentów w formie elektronicznej poprzez sieć Internet oraz w wersji drukowanej we wszystkich oddziałach GDDKiA, jak również zapewnienie możliwości przesyłania uwag. W tym celu został przygotowany na stronie GDDKiA specjalny formularz kontaktowy. Uwagi można składać również pisemnie we Centrali oraz wszystkich Oddziałach GDDKiA.

W drugim etapie, w wybranych ośrodkach miejskich w Kraju odbędą się jednodniowe spotkania w trakcie, których społeczeństwo będzie mogło zapoznać się z opracowaną dokumentacją dotycząca prognozy oddziaływania na środowisko Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2010 - 2015, a także zgłaszać uwagi lub pytania.

Harmonogram jednodniowych spotkań w ramach konsultacji społecznych przedstawia się następująco:

data

miejsce spotkania

województwa

miejsce spotkania

województwa

14.09.2010

Wrocław

Siedziba oddziału GDDKiA

ul. Powstańców Śląskich 186, 53-139 Wrocław

sala konferencyjna

dolnośląskie,

opolskie

Kraków

Siedziba oddziału GDDKiA

ul. Mogilska 25,

31-542 Kraków,

sala konferencyjna - I piętro

śląskie,

małopolskie

15.09.2010

Poznań

Urząd Wojewódzki,

Al. Niepodległości 16-18, Poznań

Sala Herbowa

wielkopolskie,

lubuskie

Sandomierz

Ratusz

ul. Rynek 1, Sandomierz

Sala Narad

świętokrzyskie,

podkarpackie

17.09.2010

Słupsk

Urząd Miasta,

Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

pomorskie,

zachodniopomorskie

Łódź

Urząd Miasta Łodzi,

ul. Piotrkowska 104,

90-926 Łódź

Duża Sala Obrad Rady Miejskiej

łódzkie

21.09.2010

Toruń

Urząd Wojewódzki -

delegatura w Toruniu
87-100 Toruń
Pl. Teatralny 2

kujawsko-pomorskie,

warmińsko-mazurskie

Biała Podlaska

Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej, l. Brzeska 41

podlaskie,

lubelskie

23.09.2010

Warszawa

Urząd Wojewódzki

pl. Bankowy 3/5, Warszawa

mazowieckie


-

od 9:00 - możliwość zadawania pytań autorom prognozy oddziaływania na środowisko

16:30 - początek spotkania konsultacyjnego, prezentacja (17:00 w Warszawie)

Przy czym na spotkaniach, które odbywać się będą w ramach konsultacji społecznych w ww. miastach, szczegółowo poruszana będzie problematyka oddziaływania Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2010 - 2015 w odniesieniu do wyżej przedstawionych obszarów. Szczegółowy scenariusz spotkań będzie dostępny na stronie internetowej GDDKiA.

Gminy partnerskie

Wilejkamiasto w obwodzie mińskim Białorusi, położone nad Wilią, stolica rejonu. Liczba mieszkańców wynosi ok. 30 tys.

Pierwsze wzmianki o miejscowości pochodzą z 1599. Wilejka otrzymała prawa miejskie w 1795. Po trzecim rozbiorze Polski znalazła się w zaborze rosyjski. W okresie międzywojennym ponownie znajdowała się w granicach Polski. W Wilejce siedziba swą miał powiat oraz wiejska gmina Wilejka. Do 17 września 1939 r. mieściło się w mieście dowództwo Pułku KOP "Wilejka" i garnizon macierzysty Batalionu KOP "Wilejka". Od września 1939 do czerwca 1941 miasto znajdowało się pod okupacją sowiecką, a później od 1941 do 1944 niemiecką. W latach 1945–1991 Wilejka należała do Białoruskiej SRR.

Samorząd Gminy Bliżyn i Administracja miasta Wilejka podpisali Umowę o współpracy w dziedzinie wzajemnego poznania warunków życia, historii, kultury, tradycji i obyczajów miasta (regionu) .

herb_wilejki

herb Wilejki

 

 

 

Gmina Grad w Słowenii  o powierzchni 37, 4 km2 , zamieszkuje 2400 osób, gęstość zaludnienia 60,4/km2.

Strona internetowa Gradu http://www.obcina-grad.si

Żupan Gminy Grad Daniel Kalamar i Wójt Gminy Bliżyn Mariusz Walachnia podpisali deklarację współpracy Gminy Bliżyn i Gminy Grad. Przedmiotem deklaracji jest:

-  współpraca  w dziedzinie kultury, sztuki, oświaty, sportu i turystyki;

- współdziałanie w zakresie bezpieczeństwa publicznego;

- wspieranie lokalnej przedsiębiorczości;

- rozwijanie kontaktów międzyludzkich:  wymiana delegacji samorządowych oraz grup młodzieży;

- wspieranie współpracy między regionalnymi organizacjami samorządowymi i pozarządowymi.

 

Iliny – wieś i gmina w północnej części Węgier, w pobliżu miasta Balassagyarmat. Miejscowość leży na obszarze Średniogórza Północnowęgierskiego, w pobliżu granicy ze Słowacją.
Powierzchnia: 6,46 km²
Liczba ludności: 185


Porozumienie współpracy zostało zawarte w dniu 28.07. 2015 r. między przedstawicielem węgierskiej Gminy Iliny burmistrzem Otto Dovicsin a Wójtem Gminy Bliżyn. Obie strony uzgodniły o współpracy w zakresie oświaty, kultury i podtrzymania tradycji ludowej i sportu.

http://iliny.hu/HU/1

 HUN Iliny COA

Sečianky – wieś na Słowacji położona w kraju bańskobystrzyckim, w powiecie Veľký Krtíš. Pierwsze wzmianki o miejscowości pochodzą z roku 1260.
Porozumienie współpracy zostało zawarte w 2014 r. między przedstawicielem słowackiej Gminy Secianky burmistrzem Jozefem Deak a Wójtem Gminy Bliżyn. Obie strony uzgodniły o współpracy w zakresie oświaty, kultury pielęgnowania tradycji i sportu
http://www.secianky.ocu.sk/

 343 secianky

 

26