Aktualności

BLIŻYŃSKI RAJD PARAFIALNY

rajd_parafialny

 

Bliżyński Parafialny

Rajd Rowerowy 2011

REGULAMIN

Organizator:                  Księża Parafii Św. Ludwika w Bliżynie

Rada Parafialna

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży w Bliżynie

Cele  imprezy:           -           propagowanie  turystyki rowerowej
-           promocja walorów turystyczno – krajoznawczych Ziemi Świętokrzyskiej
-           zapoznanie się z architekturą sakralną i dziejami Wąchocka
-           stworzenie uczestnikom rajdu warunków do czynnego wypoczynku  i rekreacji

Termin imprezy:                  poniedziałek, 02 maja 2011 roku - w  godzinach od 8oo do 16oo

Trasa: Bliżyn – Skarżysko-Kam. – Majków – Marcinków -  Wąchock – Mirzec – Gadka – Grzybowa Góra – Skarżysko-Kam. – Brzask – Brzeście - Bliżyn

 

Wiek uczestników:

 - osoby niepełnoletnie mają obowiązek złożyć u organizatora pisemną zgodę rodziców lub opiekunów. Uczestnicy biorą udział w rajdzie na własną odpowiedzialność i w razie zaistnienia zdarzeń losowych nie będą wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizato­rów.

 

Rejestracja: 02 maja 2011 r. w godz. 730- 800 na parkingu przy kościele św. Ludwika w Bliżynie

Obowiązki uczestnika rajdu:

- posiadanie technicznie sprawnego roweru oraz dokumentu stwierdzającego tożsamość

- przestrzeganie przepisów ruchu drogowego oraz zaleceń organizatorów

 

Zasady bezpieczeństwa:

 

 • poruszamy się po prawej stronie jezdni, w odległości 30 - 50 cm od krawędzi drogi
 • uczestnicy winni jechać rzędem jeden za drugim w grupach po 15 osób
 • jadąc rzędem należy zachować odległość między rowerami od 3 - 5 m, a przy zjazdach

od 15 - 30 m

 • przy zjazdach nie należy rozpędzać roweru, nie wolno wyprzedzać należy kontrolować szybkość przez hamowanie
 • podczas jazdy w kolumnie (15 osób) należy zachować 50 - 100 m odległości pomiędzy  poszczególnymi grupami kolumny
 • każdą zmianę kierunku jazdy należy sygnalizować ruchem ręki, szczególnie podczas przejazdu przez skrzyżowanie
podczas jazdy nie należy wypuszczać kierownicy z ręki, zdejmować stóp z pedałów
 • na postoju nie wolno tarasować drogi
 • każdy uczestnik wycieczki powinien jechać w kasku ochronnym (jeśli ktoś posiada) i okularach przeciwsłonecznych chroniących oczy przed słońcem, wiatrem i kurzem oraz ubranie dostosowane do pogody
 • należy startować na sprawnym technicznie rowerze (hamulec, dzwonek, komplet

narzędzi, szkło odblaskowe z tyłu)

 • zabrania się posiadać niebezpiecznych przedmiotów (ostrych, szklanych)
 • na całej trasie rajdu obowiązuje bezwzględny zakaz używania ognia oraz śmiecenia

(będziemy przejeżdżać przez tereny leśne)

 • w rajdzie obowiązuje bezwzględny zakaz udziału dla osób pod wpływem alkoholu i innych środków odurzających, a także zakaz spożywania ich na trasie rajdu
 • ostatni uczestnik rajdu powinien mieć przymocowane „ramię bezpieczeństwa”
 • rajd nie jest wyścigiem w którym zawodnicy mają uzyskać jak najlepszy wynik

a jest okazją do towarzyskiego spotkania oraz nawiązania nowych znajomości wśród osób,  które preferują aktywne spędzanie wolnego czasu

 

Postanowienia końcowe:

Impreza odbędzie się w przewidzianym terminie bez względu na pogodę.

Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów.

Zobowiązujemy uczestników do przestrzegania niniejszego regulaminu, nie bierzemy odpowiedzialności za zdarzenia, które powstały na skutek złamania zasad regulaminu.

Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieposiadanie karty rowerowej przez nieletnich uczestników rajdu jeśli jest on pod opieką rodzica lub innego opiekuna

Uczestnik rajdu ponosi koszty wejścia do zespołu klasztornego w Wąchocku i ma przygotowany prowiant we własnym zakresie na ognisko.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią ogłoszenia i regulaminem rajdu            (www.parafiablizyn.strefa.pl)

OGÓLNOPOLSKA PREZENTACJA STOŁU WIELKANOCNEGO „WIELKANOCNA BABA” 2011

17 kwietnia w hotelu „Gromada” - Dom Chłopa w Warszawie została zorganizowana VIII Ogólnopolska Prezentacja Stołu Wielkanocnego pn. „ Wielkanocna Baba”. Organizatorem był Krajowy Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych oraz Fundacja Rozwoju Wsi i Rolnictwa. Podczas tej imprezy prezentowały  się liczne Koła Gospodyń Wiejskich z wielu regionów naszego kraju. Z inicjatywy p. Janiny Kołek województwo świętokrzyskie reprezentowało Koło Gospodyń Wiejskich z Sorbina, wspólnie z  Zespołem  Pieśni i Tańca „Sorbin”, który przygotował wspaniały, suto zastawiony stół wielkanocny przybrany palmami, wielkanocnymi stroikami i ozdobami oraz tradycyjnymi świątecznymi potrawami. Zwiedzający mogli podziwiać wyroby twórców ludowych, skosztować potraw świątecznych a nawet zakupić to, co znajdowało się na stole. Czas umilały im orkiestry dęte, zespoły śpiewacze i kapele ludowe, min. można było usłyszeć Zespół Pieśni i Tańca „Sorbin”.

Prezentacja stołów świątecznych to doskonała okazja do pokazania tradycji i zwyczajów wielkanocnych kultywowanych na polskiej wsi.

KGW i Zespół ludowy „ Sorbin” dziękuje p. poseł Marzenie Okła – Drewnowicz i Wójtowi Gminy Bliżyn  Mariuszowi Walachni za sfinansowanie wyjazdu na Prezentację. Za udzielone wsparcie dziękuje również Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Końskich, Fermie drobiu Haliny i Arkadiusza Polit z Jasieńca Dolnego, Piekarni „Jubilatka” i „Dom chleba” oraz Ciastkarni „Baletka” z Kielc.

P4170781

P4170782

Wiecej zdjęć z zakładce GALERIA

GMINNY ZJAZD OSP

P4160024

 

W dniu 16 kwietnia 2011 r. odbył się Zjazd Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Bliżynie. W zjeździe udział wzięło 23 delegatów wybranych podczas zebrań sprawozdawczo-wyborczych w jednostkach OSP.

Dopisali zaproszeni goście, w zjeździe uczestniczyli, m.in:
Andrzej Bętkowski – Poseł na Sejm RP i Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP
Michał Jędrys - Starosta Skarżyski
bryg. Sylwester Hamera - Komendant Powiatowy PSP w Skarżysku
Anna Leżańska – radna Rady Powiatu Skarżyskiego
Jerzy Rams – Przewodniczący Rady Gminy Bliżyn
Jacek Krzepkowski – Wiceprzewodniczący Rady Gminy Bliżyn
Ks. Stanisław Wlazło – kapelan gminny strażaków
Rafał Pakuła – kierownik Komisariatu Policji w Bliżynie
W zjeździe uczestniczyli ponadto sołtysi miejscowości, w których działają ochotnicze straże pożarne a także sympatycy strażackiej służby i osoby wspierające.

Otwarcia zjazdu oraz powitania delegatów i gości dokonał Mariusz Walachnia – Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Bliżynie. Minutą ciszy uczczono pamięć druhów zmarłych wciągu minionej kadencji. Obradom zjazdu przewodniczył Zdzisław Kuźdub – Komendant Gminny OSP.

Okolicznościowymi dyplomami z okazji 90-lecia związku OSP RP w podziękowaniu za działalność na rzecz lokalnego bezpieczeństwa wyróżnione zostały wszystkie jednostki OSP z terenu gminy. Dyplomami wyróżnione zostały także osoby wspierające działalność ochotniczych straży pożarnych.
Dyplomy ufundowali i osobiście je wręczyli:
Andrzej Bętkowski – Poseł na Sejm RP i Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP
Jerzy Rams – Przewodniczący Rady Gminy
Mariusz Walachnia – Wójt Gminy Bliżyn.

Sprawozdanie z działalności Zarządu Oddziału Gminnego za okres kadencji 2006-2010 złożył Zdzisław Kuźdub. Przedstawił osiągnięcia i sukcesy związku, z czego najważniejsze to: zakup średniego samochodu ratowniczo gaśniczego, poprawa w zakresie stanu technicznego strażnic, wyraźna poprawa w zakresie wyposażenie OSP w sprzęt ratowniczy i środki ochrony indywidualnej, sukcesy sportowe. Do sukcesów organizacyjnych należy zaliczyć zorganizowanie uroczystości jubileuszowych 80-lecia OSP Sorbin, 50—lecia OSP Mroczków i 100-lecia OSP Bliżyn. Jednostki z Mroczkowa i Bliżyna w czasie tych uroczystości otrzymały sztandary ufundowane przez lokalne społeczności.
Przedstawił również główne problemy do rozwiązania w kolejnej kadencji. W trosce o integrację środowiska pożarniczego oraz w trosce o realizację zadań statutowych zwrócił uwagę na konieczność organizacji uroczystości strażackich, gminnych zawodów sportowo pożarniczych, eliminacji szkolnych i gminnych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej. Przedstawił sytuację pożarową na terenie gminy za lata 2006-2010 oraz przypomniał jaką wielką rolę odegrali druhowie strażacy w usuwaniu skutków skażenia biologicznego wodociągu gminnego w 2008 r. oraz przy usuwaniu skutków powodzi na terenie woj. świętokrzyskiego w 2010 r., gdzie druhowie z Bliżyna i Sorbina przepracowali łącznie 1800 godzin.

Wybrano nowy zarząd oddziału gminnego na kadencję 2011 - 2015, który liczy 15 członków i 3 – osobową komisję rewizyjną.
Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Bliżynie ukonstytuował się następująco:
Prezes - Walachnia Mariusz
Wiceprezesi: Żak Paweł i Dąbrowski Józef
Komendant Gminny OSP - Kuźdub Zdzisław
Sekretarz - Domagała Zbigniew
Skarbnik - Sztab Jan
Członkami zarządu zostali wybrani: Mróz Dariusz, Kopeć Ryszard, Zep Piotr, Sitko Dariusz, Kuliński Jan, Wojda Krzysztof, Mączka Zbigniew, Olejarz Czesław s. Romana i Ściegienny Paweł.

Komisja Rewizyjna Oddziału Gminnego ZOSP RP w Bliżynie ukonstytuowała się następująco:
Przewodniczący - Michałowski Krzysztof
Sekretarz - Przygoda Henryk
Członek - Młodawski Henryk

Na zjeździe wybrano 14 delegatów na Zjazd Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Skarżysku, który odbędzie się w IV kwartale 2011 r. Wybrano także 7 przedstawicieli do zarządu oddziału


WIĘCEJ ZDJĘĆ Z ZAKŁADCE  GALERIA

TARGI AGROTRAVEL 2011

W dniach 15 – 17 kwietnia 2010 r. w Kielcach odbywają się  III Międzynarodowe Targi Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki AGROTRAVEL, które są miejscem spotkań krajowych i zagranicznych organizatorów turystyki. Organizatorami tego wydarzenia są Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wraz z Ministrem Sportu i Turystyki oraz Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego. 

Na Targach swoje produkty prezentują  Lokalne Grupy Działania, Regionalne i Lokalne Organizacje Turystyczne, województwa ,gminy oraz stowarzyszenia agroturystyczne.  Gmina Bliżyn prezentowała dziś swoje walory na stoisku Lokalnej Grupy Działania „U Źródeł” .

Tegoroczne targi skoncentrowane są na wiejskim produkcie turystycznym, prezentacji dotychczasowych doświadczeń krajowych i zagranicznych oraz dyskusji nad wyzwaniami jakie przed nim stoją. Dla wystawców Targi AGROTRAVEL 2011 są doskonałym miejscem promocji i sprzedaży coraz bogatszej oferty turystyki wiejskiej. Jest to jedyna w swoim rodzaju, unikatowa i wyspecjalizowana pod kątem turystyki wiejskiej impreza w kraju.

W dniu dzisiejszym (15 kwietnia) prezentowały się lokalne zespoły artystyczne, przyczyniając się do poznania folkloru i tradycji wiejskiej, podkreślając tym samym swojską atmosferę. Gminę Bliżyn reprezentował  Zespół Pieśni i Tańca „Sorbin” laureat wielu nagród i wyróżnień ,Wójt Gminy Bliżyn-Mariusz Walachnia oraz p. Leokadia Okła- tkaczka z Odrowążka.

Zwiedzający jeszcze przez dwa dni mają  możliwość posmakowania i zakupienia wyrobów regionalnych, zobaczenia pokazów rzemiosła i rękodzieła oraz obrzędów  i tradycji wiejskiej.

Serdecznie zapraszamy na Targi AGROTRAVEL !

P4150104

 

 

P4150058

 

P4150060

P4150074

ZAPRASZAMY NA KIERMASZ DO SZYDŁOWCA

BanerKiermasz
Na prośbę Miejskiego Centrum Informacji w Szydłowcu zamieszczamy zaproszenie na Szydłowiecki Kiermasz Wielkanocny.

Burmistrz Szydłowca Andrzej Jarzyński, Rada Miejska w Szydłowcu i ks. Dziekan Adam Radzimirski serdecznie zapraszają do udziału w IX Kiermaszu Wielkanocnym.

Ze Świętami Wielkanocnymi wiąże się bogaty wachlarz zwyczajów i obrzędów. Nie wyobrażamy sobie świąt Wielkiej Nocy bez tradycyjnego koszyczka, przepysznych ciast, pięknych stroików czy też ręcznie wykonanych palm.

17 kwietnia na Rynku Wielkim w Szydłowcu odbędzie się IX Kiermasz Wielkanocny pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika, Wojewody Mazowieckiego Jacka Kozłowskiego i księdza Biskupa Henryka Tomasika Ordynariusza Radomskiego. Data kiermaszu nie jest przypadkowa, bowiem właśnie wtedy przypada Niedziela Palmowa, która to jest zwiastunem Świąt Zmartwychwstania. Podkreśleniem aspektu religijnego tej uroczystości będzie poświęcenie na Rynku Wielkim palm, procesja z figurą Chrystusa na osiołku i uroczysta suma w szydłowieckiej farze.

Podczas kiermaszu przewidziane są konkursy na najwyższą i najpiękniejszą palmę, ocenione zostaną wypieki wielkanocne, a na scenie zaprezentują się zespoły ludowe z terenu gminy Szydłowiec i okolic. Na kiermaszu będzie można zakupić oryginalne prace lokalnych artystów przygotowane specjalnie na tę okazję, m.in.: pisanki, stroiki wielkanocne, świąteczne kartki, koszyczki, serwetki a także wiejski chleb, swojskie wyroby, ciasta i miód.

Więcej informacji na temat Kiermaszu Wielkanocnego znajdziecie Państwo na stronie www.szydlowiec.pl.

phoca_thumb_l_palmowa308