Aktualności

NABÓR NA RACHMISTRZÓW SPISOWYCH

Wójt Gminy Bliżyn
ogłasza nabór kandydatów na 4 rachmistrzów spisowych
do przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011.

Wymagania podstawowe:
1.Ukończone 18 lat, korzystanie z pełni praw publicznych i niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie (w tym przestępstwa skarbowe);
2. Co najmniej średnie wykształcenie;
3. Znajomość obsługi komputera;
Wymagania dodatkowe:
1. Rachmistrz musi być asertywny, umieć zachować spokój, okazać respondentom uprzejmość i cierpliwość podczas prowadzenia z nimi rozmów, a także radzić sobie w sytuacjach konfliktowych. Powinien też być obowiązkowy, rzetelny i wykazywać się dobrą organizacją pracy.
2. Rachmistrz powinien być dyspozycyjny, ponieważ praca będzie trwała przez ponad 3 miesiące (nie zalecane jest aby rachmistrzami były osoby zatrudnione na pełny etat)
3. Rachmistrz spisowy powinien być w pełni sprawny fizycznie, posiadać umiejętności łatwego nawiązywania kontaktów, sprawnego i skutecznego komunikowania się z respondentami, wzbudzać zaufanie wśród osób, z którymi będzie przeprowadzał wywiad
4. Rachmistrzem może zostać osoba (z UE) nie będąca obywatelem Polski, musi jednak wykazać się doskonałą znajomością języka polskiego, ponieważ wszystkie materiały spisowe i szkoleniowe będą sporządzone wyłącznie w języku polskim.
5. Ze względów organizacyjnych kandydaci na rachmistrzów spisowych powinni zamieszkiwać, pracować lub pobierać naukę na terenie gmin, w których dokonywać będą spisu z wyłączeniem obwodu spisowego w którym mieszkają.
6. Termin składania ofert: 20.12.2010r. godz. 15,00.
Wymagane dokumenty:
Życiorys (CV);
Dokument poświadczający wykształcenie;
Kserokopia dowodu osobistego;
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (w tym przestępstwa skarbowe)
Miejsce składania ofert:
Sekretariat Urzędu Gminy
Ul. Kościuszki 79a
26-120 Bliżyn
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście z informacją ,,dotyczy naboru na rachmistrza spisowego” oraz opatrzone klauzulą ,,wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz.926 ze zm.)”.
Zadania rachmistrzów:
Udział w szkoleniach ( w terminie pomiędzy 5 stycznia a 25 lutego 2011r.)
Obchód przedspisowy: 1 do 17 marca 2011r.
Odprawa przedspisowa: 6-7 kwietnia 2011r.
Spis 8.04. – 30.06 2011r.
Ze wskazanymi przez Gminę Bliżyn kandydatami Urząd Statystyczny w Kielcach zawrze umowy po zakończonym szkoleniu i pozytywnym wyniku egzaminu.

ŚLUBOWANIE WÓJTA

W dniu dzisiejszym – 6 grudnia 2010 r. w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Bliżynie odbyła się II Sesja Rady Gminy Bliżyn. Sesja miała uroczysty charakter a jednym z punktów porządku obrad było złożenie ślubowania przez Wójta Gminy Mariusza Walachnię następującej treści:

"Obejmując urząd wójta gminy, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu,
a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy. Tak mi dopomóż Bóg”.

Po zaprzysiężeniu głos zabrał Wójt Gminy Mariusz Walachnia, który podziękował za poparcie i zadeklarował Radzie Gminy gotowość do szeroko rozumianej współpracy.

Licznie przybyli goście, wśród których byli min: Starosta Powiatu Skarżyskiego-Michał Jędrys , Przewodniczący Rady Powiatu- Eugeniusz Cichoń, Członek Zarządu Powiatu Skarżyskiego-Zenon Nowakowski i Radna Powiatu Skarżyskiego- Anna Leżańska złożyli Wójtowi gratulacje i życzenia owocnej pracy dla dobra mieszkańców gminy.

 PC068937

Więcej zdjęć można zobaczyć w zakładce GALERIA.

DZIEŃ PRACOWNIKA SOCJALNEGO

21 listopada jest świętem wszystkich pracowników służb społecznych, a w szczególności pracowników socjalnych. O jego randze świadczy fakt, iż kilka lat temu sformalizowano to święto wprowadzając zapis do ustawy o pomocy społecznej. Ustawowy Dzień Pracownika Socjalnego jest formą wyróżnienia pracowników służb społecznych, dostrzeżenia ich roli i znaczenia ich służby dla społeczeństwa oraz pewnym sposobem promowania zawodu pracownika socjalnego.

Czytaj więcej: DZIEŃ PRACOWNIKA SOCJALNEGO

KOLEJNY MILION DLA GMINY POZYSKANY

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego przyjął listę rankingową projektów  zgłoszonych do drugiego naboru na działanie „Odnowa i rozwój wsi” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich . Do tego naboru Gmina Bliżyn złożyła  3 wnioski i wszystkie otrzymały dofinansowanie.

Na konkurs z całego Województwa Świętokrzyskiego wpłynęło 120 wniosków. Mamy podwód do dumy gdyż nasze projekty zdobyły duża liczbę punktów  a dzięki temu  wysokie miejsca na liście rankingowej. 

Projekt „Budowa infrastruktury turystyczno- rekreacyjnej w miejscowościach  Bliżyn, Brzeście, Gilów, Wołów”  znalazł się na 9 miejscu listy rankingowej . W ramach tego projektu w miejscowości Bliżyn  nad zalewem wybudowany  zostanie amfiteatr,  boisko do piłki plażowej, plac zabaw oraz altana z grillem. W miejscowości Brzeście w sąsiedztwie istniejącej altany zostanie wybudowane boisko do piłki siatkowej oraz plac zabaw dla dzieci. W Gilowie wybudowane zostanie boisko do piłki siatkowej, plac zabaw oraz altana z grillem.  W Wołowie powstanie boisko do piłki siatkowej, plac zabaw oraz altana z grillem.

Całkowity koszt projektu ( wartośc kosztorysowa) do ok. 1 200.000 zł z czego ok. 980.000 zł to koszty kwalifikowane. Kwota pozyskana to ok. 460.000 zł.

Czytaj więcej: KOLEJNY MILION DLA GMINY POZYSKANY